• Kontabiliteti investigator (“forensic”)

Shërbim të veçanta për raste të jashtëzakonshme.

Shërbime të veçanta për raste të jashtëzakonshme.

Kur kërkohet shqyrtim më i detajuar, organizatat duhet që jo vetëm të përcaktojnë faktet, por gjithashtu duhet ti përcaktojnë shpejt ato. Profesionistët e kontabilitetit investigator (forensic) të BDO ofrojnë udhëzime strategjike për organizatat në vend dhe në mbarë botën, duke i ndihmuar ata për të zgjidhur çështje shumë serioze në lidhje me mashtrimin dhe korrupsionin, parregullsi të kontabilitetit, dhe një shumëllojshmëri të gjerë të çështjeve të pajtueshmërisë. Mbështetur nga kredibiliteti dhe burimet e BDO-së, ne ju sigurojmë një set të plotë, të integruar të shërbimeve të kontabilitetit investigator.