Kosova

Shërbimet e auditimit

BDO Kosova ofron shërbime të auditimit për një shumëllojshmëri të gjerë të organizatave, duke përfshire kompanitë publike dhe private, organizatat jo-fitimprurëse dhe subjekte qeveritare.

Profesionistët tanë kanë përvojë të konsiderueshme në kryerjen e auditimit për një shumëllojshmëri ndërmarrjesh që operojnë në sektore të ndryshme të biznesit. Forca jonë qëndron në njohuritë e plota të legjislacionit vendorë, njohja në thellësi e aktivitetit të kompanive që auditohen, njohja e standardeve ndërkombëtare të raportimit financiar dhe standardet ndërkombëtare të auditimit si dhe qasja në përvojën e akumuluar në nivel global për të siguruar klientët tanë me një gamë të gjërë të shërbimeve profesionale .

Shërbimet tona të auditimit përfshijnë:

  • Auditim të Pasqyrave Financiare në pajtim me standardet lokale dhe ndërkombëtare të auditimit (SNA);
  • Auditim për pajtueshmërinë me ligjet & rregullat;
  • Auditime dhe shqyrtime për qëllime speciale;
  • Auditime të brendshme;
  • Misione të transparencës financiare / Due diligence;

BDO Kosova LLC, an Kosovo Limited Liability Company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms

BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.

© 2011 BDO Kosova LLC. All rights reserved.