This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • SEKTORI PUBLIK

SEKTORI PUBLIK

Ristrukturimi i komunave dhe strukturave të pushtetit vendor, fondet e qeverisë qendrore, grantet e BE-së ose agjencive ndërkombëtare të zhvillimit dhe integrimi i shërbimeve publike me operatorët e sektorit privat, janë vetëm disa nga sfidat me të cilat klientët tanë të sektorit publik përballen.

Njësia e Sektorit Publik të BDO ju shërben një numri të madh klientësh në të gjithë nivelet e qeverisjes. Përveç klientëve tanë të qeverisë qendrore dhe lokale, ne gjithashtu i shërbejmë një numri të madh të strukturave, shoqatave dhe organizatave qeveritare, duke u bazuar në përvojën tonë të gjerë për të ofruar zgjidhje inovative.

Ekipi ynë fokusohet në ofrimin e auditimit të jashtëm, auditimit të brendshëm dhe të shërbimeve këshilluese për autoritetet në të gjitha fushat e qeverisjes lokale dhe qendrore.

Përveç shërbimeve tona të auditimit dhe konsulencës, ne ofrojmë dhe një numër shërbimesh të lidhura me to, duke përfshirë:

  • Dhënien e sigurisë për grantet - ne mund të kryejmë rishikime apo të japim raporte dhe opinione sipas procedurave të rëna dakord në varësi të skemave të ndryshme të granteve, duke përfshirë financimet kombëtare, grantet e BE-së dhe skema të ndryshme për zhvillim ndërkombëtar (Angazhime sipas ISAE 3000 dhe ISRE 2400);
  • Këshilla teknike dhe mbështetje në lidhje me çështjet e kontabilitetit - klientët jo- audit vlerësojnë ndihmën tonë në përgatitjen e llogarive dhe këshillat tona mbi çështjet teknike të kontabilitetit, si psh konsolidimin e subjekteve dhe çështjet e vlerësimit;
  • Hartimin dhe zbatimin e strategjive;
  • Hartimin dhe zbatimin e transformimit të sistemit në tërësi;
  • Përmirësimin e performancës dhe uljen e kostove;
  • Forcimin e qeverisjes dhe kontrollit të brendshëm;
  • Mbështetje në prokurime komplekse, etj.