This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

BDO Kosova sh.p.k. Politika e Privatësisë në Faqen e Internetit

BDO KOSOVA L.L.C

Tetor 2021

BDO Kosova është anëtare e BDO International Limited dhe është pjesë e rrjetit ndërkombëtar BDO të firmave anëtare të pavarura. Çdo firmë anëtare është një entitet juridik i veçantë. Çdo firmë anëtare mund të ketë deklaratën e vet të privatësisë.

Kjo Deklaratë e Privatësisë vlen për BDO Kosova.

Mbledhja

BDO Kosova mbledh informacione personale nga burime të ndryshme në varësi të shërbimeve që ne po ofrojmë ose nëse po i mbledhim këto informacione personale për operacionet tona të brendshme të biznesit. Për shembull, ne mund të mbledhim informacion personal drejtpërdrejt nga ju ose nga punëdhënësi juaj. Ne mund të mbledhim informacione personale nga firma të tjera anëtare të BDO që po asistojmë. Ne gjithashtu mund të mbledhim informacion personal përmes palëve të treta që kryejnë kontrolle të historisë dhe kontrolle krediti për ne. Për më tepër, ne mund të mbledhim informacione personale përmes firmave analitike të palëve të treta dhe reklamave që na ndihmojnë në marketingun tonë. Këto firma mund të na ofrojnë të dhëna për aktivitetet tuaja në internet në sajte të tjera ku ne shfaqim materialin tonë reklamues dhe marketing.

Ne mbledhim llojet e mëposhtme të informacionit personal:

 • Informacioni i kontaktit, si emri juaj, titulli, roli, punëdhënësi, telefoni, adresa e postës elektronike dhe adresa postare.
 • Informacioni i vizitorëve kur merrni pjesë në zyrat ose ngjarjet tona, si emri, kompania dhe personi që keni vizituar në zyrat dhe ngjarjet tona
 • Mandati informacion, si p.sh. informacion në lidhje me shërbimet që keni kërkuar ose çështjet në të cilat jeni përfshirë
 • Informacion mbi shërbimet, të tilla si informacioni që ofroni ju ose që ne gjenerojmë si pjesë e shërbimeve tona. Ky informacion mund të përfshijë: financiar, bashkëshortor dhe të varur, përfitues, vendbanim dhe informacione të tjera të rëndësishme për sigurimin e taksave, planifikimit të pasurisë dhe planifikimit të biznesit, informacione të lidhura me taksat kur ne po ofrojmë shërbime këshillimore tatimore ose financiare; informacionin e punonjësve, duke përfshirë pagat dhe përfitimet, kur ne jemi duke kryer shërbime ristrukturimi dhe shërbime këshilluese menaxheriale; informacionin e klientit dhe shitësit kur ne jemi duke kryer një auditim ose duke ndihmuar me zbatimin e teknologjisë së informacionit
 • Profilet publike, të tilla si informacionet që keni bërë publike, si p.sh. në LinkedIn ose faqen e internetit të kompanisë suaj
 • Komunikimet, të tilla si përmbajtja e emaileve tuaja, postat zanore dhe komunikimet e tjera me ne
 • Preferencat dhe interesat e komunikimit, si p.sh. kur abonoheni për të marrë buletinet tona, përditësimet ose materiale të tjera
 • Komentet, të tilla si kur plotësoni anketat e klientëve ose formularët e komenteve në ngjarjet tona
 • Informacioni i rekrutimit, si CV-të, referencat dhe informacione të tjera që mund të jepni nëse aplikoni për punësim ose një stazh, ose që ne i mbledhim si pjesë e aktiviteteve tona të rekrutimit
 • Informacioni i kontrollit të historikut, të tilla si kontrollet e kreditit, kontrollet e të dhënave penale, kontrollet e sanksioneve ekonomike dhe të tjera, kontrollet e kredencialeve dhe informacione të tjera të historisë
 • Informacioni i regjistrimit të portalit, si adresa e emailit, fjalëkalimi dhe aktivitetet duke përdorur portalin tonë të klientit
 • Informacionet e pajisjes dhe shfletuesit kur përdorni faqen tonë të internetit www.bdokosovo.com , një mikrosajt të BDO Kosovo (si p.sh. portali i klientit tonë) ose aplikacione celulare, si adresa juaj IP, lloji dhe versioni i shfletuesit, konfigurimi i zonës kohore, sistemi operativ, pajisja lloji, modeli i harduerit, adresa MAC dhe informacioni i rrjetit
 • Shfletimi i informacionit kur përdorni faqen tonë të internetit www.bdokosovo.com , një mikrosite ose aplikacion celular i BDO Kosovës, siç janë të dhënat e klikimit të URL -së në lidhje me vizitën tuaj në, përmes dhe nga faqja jonë e internetit, kohët e përgjigjes së faqes, shkarkimet, kohëzgjatja e vizitave dhe informacioni i ndërveprimit
 • Informacioni i ndërveprimit të marketingut, të tilla si nëse keni hapur një nga gazetat tona elektronike ose keni klikuar në një reklamë ose keni ndërvepruar ndryshe me materialet tona të marketingut

Përdorimi

Ne përdorim të dhënat personale për të ofruar shërbime për klientët tanë, për të përmbushur kërkesat ligjore dhe për të operuar, tregtuar dhe përmirësuar biznesin tonë. Shembuj të arsyjeve pse ne përdorim informacionin personal janë:

 • Shërbimet e klientit, të tilla si kryerja e auditimeve, përgatitja e deklaratave tatimore, ofrimi i këshillimit të menaxhimit dhe shërbimeve të tjera këshillimore për klientët tanë dhe anëtarët e rrjetit BDO
 • Menaxhimi i shitësve, si p.sh. menaxhimi i shërbimeve që palët e treta ofrojnë për ne ose për klientët në emrin tonë
 • Pajtueshmëria ligjore dhe rregullatore, të tilla si kryerja e kontrollit për konflikte, respektimi i ligjeve kundër pastrimit të parave, kryerja e kontrolleve të sanksioneve dhe mbajtja e librave dhe të dhënave që kërkohen nga ligji ose që na ndihmojnë në përmbushjen e detyrimeve tona ligjore dhe rregullatore
 • Menaxhimi i marrëdhënieve, si krijimi, mbajtja dhe administrimi i marrëdhënieve tona me ju ose punëdhënësin tuaj, dhe që mund të përfshijë hapjen e llogarisë së klientit, kontabilitetin, faturimin, analizën e rrezikut, kontrollin e konflikteve dhe përshtatjen e shërbimeve që ju ofrojmë
 • Zhvillimi i biznesit, si p.sh. ofertat e klientëve dhe ofrimi i shërbimeve për të cilat mund të jeni të interesuar
 • Rekrutimi, si p.sh. përpunimi i aplikimit tuaj për punësim ose stazh ose kur ne rekrutojmë në mënyrë proaktive partnerë ose punonjës të rinj
  • Komunikime, të tilla si përgjigjja ndaj pyetjeve tuaja, dërgimi i buletineve tuaja,   përditësimeve ose materialeve të tjera dhe menaxhimi i preferencave tuaja
  • Menaxhimi i ngjarjeve, të tilla si rezervimi i vendit tuaj në ngjarjet tona, shënimi i kufizimeve ose zgjedhjeve dietike dhe qëllime të tjera që lidhen me ngjarjet
  • Komentet, të tilla si anketat e klientëve, reagimet e ngjarjeve dhe adresimi i shqetësimeve që mund të keni
  • Siguria, si p.sh. monitorimi se kush ka pasur akses në ambientet tona dhe mbrojtja e portalit të klientit tonë të internetit nga keqpërdorimi
  • Menaxhimi i faqes në internet, si p.sh. monitorimi i asaj që vizitorëve në faqen tonë të internetit, mikrosajteve dhe aplikacioneve celulare u duket interesante dhe nëse ka probleme me veçoritë dhe funksionalitetin
  • Përmirësimi i biznesit tonë, të kuptuarit se çfarë u duket interesante klientëve tanë dhe klientëve të mundshëm, përmirësimi i faqes sonë të internetit, përmirësimi i mënyrës se si ne përdorim shitësit për të ofruar shërbime për ne ose për klientët tanë.

 

 

 

 

 

 

 

 

Shpërndarja

Ne mund të ndajmë informacione personale në mënyrë që të kryejmë shërbime për klientin tonë, të përmbushim kërkesat ligjore ose të operojmë, tregtojmë dhe përmirësojmë biznesin tonë. Më poshtë janë shembuj se me kë mund të ndajmë informacionin personal:

 • Firmat anëtare të BDO, kur është e nevojshme të ofrojnë shërbime ndërkufitare, të bëjnë referime, të vlerësojnë konfliktet e mundshme, ose kur firmat e tjera anëtare na ofrojnë shërbime
 • Ofruesit e shërbimeve, të cilët na ofrojnë shërbime të jashtme të biznesit, që na ndihmojnë në marketing dhe reklamim ose ngjarje, ose që na ndihmojnë në ofrimin ose menaxhimin e teknologjisë së informacionit dhe sistemeve tona të komunikimit
 • Ofruesit e shërbimeve të shqyrtimit, të cilët kryejnë kontrolle krediti, kontrolle të sanksioneve, kontrolle të krimit ose kundër pastrimit të parave dhe kontrolle të tjera të sfondit
 • Klientët, si pjesë e produktit të punës, si p.sh. kur mbahemi për të kryer një auditim ose hetim ose për të përgatitur një raport ose këshilla, dhe informacioni juaj personal është i rëndësishëm për atë produkt pune
 • Ofruesit e analitikës dhe rrjetet e reklamave, të cilët mbështesin analizën tonë të performancës së faqes sonë të internetit, mikrosajteve dhe aplikacioneve celulare dhe interesave tuaja, ose që na ndihmojnë në vendosjen e reklamave në sajte të tjera,
 • Reaguesit e urgjencës, kontaktet e urgjencës ose autoritetet e shëndetit publik, kur është e nevojshme për t'iu përgjigjur një emergjence, ose për të adresuar një çështje urgjente të shëndetit dhe sigurisë në punë ose shpërthim të sëmundjeve ngjitëse
 • Organet e zbatimit të ligjit dhe rregullatorët, kur kërkohet sipas ligjeve në fuqi, të tilla si raportet kundër pastrimit të parave, ose kur ne raportojmë një shkelje të ligjeve
 • Palë të tjera të treta, gjatë një transaksioni tregtar që përfshin blerjen ose transferimin e ndonjë pjese të biznesit tone

Pëlqimi dhe baza të tjera ligjore

Mund të ketë disa arsye pse ne mund të mbledhim, përdorim, ndajmë ose trajtojmë ndryshe informacionin tuaj personal. Kjo perfshin:

 • Me pëlqimin tuaj të qartë ose të nënkuptuar, si p.sh. kur jepni informacionin personal si pjesë e një kërkese për shërbime ose një produkt, kur jepni informacionin personal për një qëllim të caktuar, ose ne ju kërkojmë të jepni pëlqimin tonë për përdorimin tonë të informacion për një qëllim ose për qëllimet e përcaktuara në këtë Deklaratë Privatësie
 • Me pëlqimin e dikujt me autoritet për të na dhënë informacionin, si p.sh. punëdhënësi juaj ose një palë e tretë që e keni dhënë informacionin dhe që ka të drejtën ligjore ta ndajë atë me ne
 • Aty ku është e nevojshme për të përmbushur detyrimet tona ligjore, të tilla si kur duhet të kryejmë kontrollin e klientit, kontrollet kundër pastrimit të parave ose për qëllime të tjera ligjore dhe të pajtueshmërisë ku ligji na lejon të trajtojmë informacionin personal me pëlqimin tuaj
 • Për qëllimet e përgjigjes ndaj kërkesave ligjore kundër nesh
 • Të kryejmë hetime ku ligji na lejon të trajtojmë informacione personale pa pëlqimin tuaj

Ne mund të përdorim informacionin e kontaktit të biznesit tuaj për t'ju kontaktuar në biznesin, rolin, funksionin ose profesionin tuaj pa pëlqimin tuaj. Nëse ju dërgojmë mesazhe elektronike komerciale, ne do të jemi në përputhje me legjislacionin anti-spam, duke iu nënshtruar çdo përjashtimi që na lejon të dërgojmë mesazhe elektronike komerciale të pakërkuara. Ju mund të çabonoheni nga komunikimet tona në çdo kohë.

Siguria

Ne përdorim masa sigurie fizike, teknike dhe organizative që janë në përputhje me standardet në industrinë e kontabilitetit dhe shërbimeve profesionale. Këto masa sigurie janë krijuar për të mbrojtur konfidencialitetin dhe integritetin e informacionit personal në ruajtjen tonë. Ne përdorim mjete kontraktuale ose të tjera për të kërkuar nga ofruesit tanë të shërbimeve të mbrojnë konfidencialitetin dhe integritetin e informacionit personal që u besojmë atyre. Fatkeqësisht, asnjë sistem masash sigurie nuk mund të garantojë sigurinë dhe privatësinë e informacionit personal. Nëse po ndani informacione shumë të ndjeshme në mënyrë elektronike me BDO Kosova, ju lutemi flisni me ne për metodat e transferimit të sigurt të skedarëve.

Vendndodhja dhe mbajtja

Informacioni personal ruhet kryesisht në Kosovë. Megjithatë, ne mund të përdorim gjithashtu ofruesit e shërbimeve ose ndihmën e firmave anëtare të BDO në Shtetet e Bashkuara dhe në mbarë botën, përveç rasteve kur jemi të kufizuar nga kërkesat ligjore ose kontraktuale. Ligjet e juridiksioneve të tjera mund të mos jenë aq mbrojtëse sa ato në Kosovë dhe informacionet personale që mbahen jashtë Kosovës mund t'i nënshtrohen zbulimit te qeveritë, gjykatat ose agjencitë e zbatimit të ligjit ose rregullatore të këtyre vendeve të tjera në përputhje me ligjet e tyre.

Ne e ruajmë informacionin për qëllimet për aq kohë sa është e nevojshme për të përmbushur qëllimet për të cilat e kemi mbledhur atë. Ne ruajmë gjithashtu informacione personale për të përmbushur detyrimet sipas ligjeve dhe kërkesave rregullatore në fuqi dhe për të mbajtur të dhëna për çështje gjyqësore ose hetime të mundshme. Periudha jonë e mbajtjes do të ndryshojë në varësi të natyrës së informacionit që mbahet. Për shembull, ne mund të ruajmë informacione për ju për aq kohë sa jeni klient. Ne mund të ruajmë informacionin specifik të çështjes për aq kohë sa periudha e kufizimit të zbatueshëm për pretendimet, e cila mund të jetë 15 vjet ose në disa juridiksione më e gjatë. Për më tepër, kopjet e të dhënave personale të ruajtura në kopjet rezervë tona elektronike mund të mbahen derisa të shkatërrohen në përputhje me ciklin e zakonshëm të jetës së kopjeve tona rezervë.

Fëmijët dhe të miturit

Ne nuk mbledhim me vetëdije informacione personale nga fëmijët ose personat e tjerë që janë nën 14 vjeç, përveçse si pjesë e një angazhimi të klientit (p.sh., përgatitja e deklaratave tatimore, planifikimi i pasurisë dhe arsye të tjera legjitime). Faqja jonë e internetit dhe materialet e marketingut janë për përdorim vetëm nga individë që kanë mbushur moshën madhore në provincën ose vendin e tyre të banimit.

Cookies

Ju lutemi shikoni gjithashtu njoftimet për cookie-t ose njoftime të ngjashme për çdo mikrosajt ose aplikacion celular të BDO Kosovo që mund të përdorni.

Cookies, pixel dhe teknologji të ngjashme

Ne përdorim cookie, pixel dhe teknologji të tjera të ngjashme. Një cookie është një skedar i vogël informacioni i ofruar kompjuterit ose pajisjes tuaj nga serverët në internet për të mbajtur nën kontroll shfletuesin tuaj ndërsa lundroni në faqet tona të internetit. Duke përdorur këtë informacion, ne mësojmë se si ndërveproni me faqet tona të internetit, si mund të përmirësojmë dizajnin dhe përmbajtjen e faqeve tona të internetit dhe të përmirësojmë përvojat tuaja. Ne nuk përdorim cookie për të hyrë në skedarët personalë në kompjuterin ose pajisjen tuaj.

Disa nga faqet tona të internetit, reklamat dhe komunikimet me email përdorin skedarë pixel. Skedarët Pixel mbajnë gjurmët e shfletuesit tuaj ose ndërveprimin tuaj me reklamat dhe materialin tonë të marketingut. Ne gjithashtu përdorim skedarë pixel për të përcaktuar kur keni hapur një komunikim promovues nga ne.

Ofruesit tanë të menaxhimit të reklamave mund të përdorin skedarë cookie dhe pixel për të mbushur një reklamë për ne kur vizitoni disa faqe të tjera të internetit.

Analitikë

Faqet tona të internetit mund të përdorin shërbime analitike, duke përfshirë Google Analytics, një shërbim analitik në internet i ofruar nga Google, Inc. Këta ofrues analitikësh përdorin skedarë cookie për të ndihmuar faqen e internetit të analizojë se si përdoruesit e përdorin sajtin. Në disa raste, informacioni i gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të faqes së internetit (duke përfshirë adresën tuaj IP) do të transmetohet dhe ruhet nga ofruesit e analitikës në serverë jashtë Kosovës. Ky informacion përdoret për qëllimin e vlerësimit të përdorimit tuaj të faqes në internet, për të përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes në internet për operatorët e faqeve të internetit dhe për të ofruar shërbime të tjera në lidhje me aktivitetin e faqes në internet dhe përdorimin e internetit.

Zgjedhjet tuaja

Nëse preferoni të mos pranoni cookie, shumica e shfletuesve do t'ju lejojnë: (i) të ndryshoni cilësimet e shfletuesit tuaj për t'ju njoftuar kur merrni një cookie, gjë që ju lejon të zgjidhni nëse do ta pranoni ose jo; (ii) çaktivizoni skedarët ekzistues ose fshini skedarët kur mbyllni shfletuesin tuaj; ose (iii) vendosni shfletuesin tuaj që të refuzojë automatikisht çdo cookie. Ju gjithashtu mund të vendosni opsionet tuaja të postës elektronike për të parandaluar shkarkimin automatik të imazheve që mund të përmbajnë teknologji që do të na lejojnë të dimë nëse keni aksesuar emailin tonë dhe keni kryer funksione të caktuara me të.

Ju mund të hiqni dorë nga programet e reklamimit në rrjet që gjurmojnë aktivitetet tuaja në uebfaqe të shumta për t'ju ofruar përmbajtje reklamimi të personalizuara. 

 

Të drejtat tuaja

Ligjet e Kosovës për privatësinë ju ofrojnë të drejta të caktuara. Ju lutemi shihni "Si të na kontaktoni" për informacionin e kontaktit të Zyrës sonë të Privatësisë në mënyrë që të ushtroni këto të drejta.

 • Të drejtat e aksesit - ju keni të drejtë të na pyesni nëse kemi mbledhur informacion për ju dhe të keni qasje në atë informacion. Nëse dëshironi ta ushtroni këtë të drejtë, ju lutemi dërgoni një kërkesë me shkrim Zyrtarit tonë të Privatësisë. Ne do t'ju kërkojmë informacione për të konfirmuar identitetin tuaj dhe mund t'ju kërkojmë të na ndihmoni në përshkrimin e marrëdhënies tuaj me ne, në mënyrë që të mund të gjejmë informacionin personal përkatës. Ju lutemi vini re se ne mund të ndalojmë zbulimin e informacionit personal në raste të caktuara sipas ligjeve në fuqi.
 • Korrigjim – ju keni të drejtë të na kërkoni të korrigjojmë çdo informacion personal të paplotë ose të pasaktë që mbajmë për ju. Nëse nuk pajtohemi me kërkesën tuaj për korrigjim, ne do të fusim një shënim në dosjet tona duke shpjeguar bazën e refuzimit tonë për të korrigjuar informacionin. Ne ju rekomandojmë të ngrini çdo problem me informacione personale të pasakta, të paplota ose të pasakta me personelin e BDO që ju ndihmon. Megjithatë, ju gjithashtu mund t'i bëni një kërkesë Zyrtarit të Privatësisë.
 • Tërheqja e pëlqimit – ju keni të drejtë të na kërkoni të ndalojmë mbledhjen, përdorimin ose ndarjen e informacionit tonë personal në disa raste. Ne do ta bëjmë këtë nëse nuk kemi ndonjë qëllim tjetër për trajtimin e informacionit tuaj personal. Ju mund të çabonoheni nga ndonjë prej komunikimeve tona elektronike të marketingut duke përdorur lidhjet e çabonimit të ofruara. Ju mund të komunikoni kërkesa të tjera për të tërhequr pëlqimin nga personeli i BDO që ju ndihmojnë ose mund t'i bëni një kërkesë Zyrtarit të Privatësisë.
 • Ankesat – ju keni të drejtë t'i bëni një ankesë Zyrtarit tonë të Privatësisë në lidhje me pajtueshmërinë tonë me këtë Deklaratë të Privatësisë ose ligjet e zbatueshme të privatësisë. Ne ju inkurajojmë të ngrini shqetësimin tuaj me personelin e BDO që ju ndihmon. Megjithatë, nëse e bëni ankesën tuaj në Zyrën e Privatësisë, ne do ta hetojmë çështjen dhe do t'ju raportojmë për gjetjet e hetimit.

Ndryshimet

Ne mund ta ndryshojmë këtë deklaratë të privatësisë herë pas here. Ju lutemi referojuni datës në krye të kësaj Deklarate të Privatësisë për datën e fundit. Nëse ka një ndryshim të rëndësishëm në praktikat tona të privatësisë, ne do të theksojmë ndryshimet në këtë seksion.

Si të na kontaktoni

Me e-mail në adresën e mëposhtme të emailit [email protected].