This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Vlerësimi i rrezikut

Menaxhimi i duhur i rrezikut nuk është më thjesht një çështje identifikimi dhe reduktimi i rrezikut. Organizatat e sotme duhet të bëjnë më shumë, dhe të implementojnë struktura proaktive që jo vetëm të zbulojë rreziqet, por edhe të përmirësojë bazat strategjike dhe operacionale të biznesit të tyre.

Praktika e vlerësimit të rrezikut në BDO punon me klientët në mënyrë proaktive për të menaxhuar rrezikun përmes krijimit të kontrolleve të brendshëm të sigurta. Profesionistët tanë kanë një kuptim të thellë të çështjeve të biznesit, dhe ofrojnë udhëzime për kompanitë publike dhe private nga start-ups në ndërmarrjet e konsoliduara. Ne gjithashtu ndihmojmë klientët të hartojnë dhe zbatojnë programe globale pajtueshmërie duke arritur rezultate të administrimit të rrezikut nëpërmjet auditimit të brendshëm.