This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Përgatitja e pagave dhe shërbime të lidhura

Përgatitja e pagave dhe shërbime të lidhura

Duke patur parasysh ndjeshmërinë dhe ndryshimet e herë pas herëshme në kërkesat rregullatore që lidhen me përgatitjen e pagave, shumë prej klientëve tanë kanë zgjedhur të transferojnë funksionet e përgatitjes së listëpagesave tek BDO, duke i mundësuar stafit të tyre administrativ fokusimin në detyra më fitimprurëse.

BDO ofron:

  • Ndihmë me hartim, ndryshim apo ndërprerje të marrëveshjeve të punësimit;
  • Përfaqësimin e Klientëve tek Autoritet (zyrat) e Punës;
  • Përgatitjen e Listëpagesave;
  • Llogaritjen e tatimit mbi të ardhurat dhe llogaritë përfundimtare vjetore;
  • Raportim tek menaxhimi;
  • Shërbimet administrative për stafin e huaj.